Algemene voorwaarden Hondenschool Albergen

Plaatsingsdatum: 28 mei 2021

Hondenschool Albergen gevestigd te Albergen aan de Vleerboersweg nummer 28 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 64063240.

ARTIKEL 1: Begrippen, in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op .eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

2. Gedragstherapeut: de gedragsdeskundige, gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende ongewenst gedrag van honden.

3. Cursist: zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving en betaling voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.

4. Cliënt: de hondeneigenaar die Gedragstherapeut wenst in te schakelen betreffende ongewenst gedrag van zijn/haar hond(en) en daartoe opdracht geeft. En de instantie en/of persoon die Dogs4Care inhuurt voor activiteiten met haar therapiehonden.

5. Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, consult of activiteit.

6. Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, consulten en/of activiteiten.

ARTIKEL 2: Aangaan van de overeenkomst

7. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist/cliënt aangaan met Hondenschool/Gedragstherapeut.

8. Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondenschool/Gedragstherapeut middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist/cliënt ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.

9. Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.

10. Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen vóór de eerste lesdag.

11. De cliënt is verplicht het verschuldigde bedrag voor de aanvang van het consult per bank, pin of contant te voldoen .

12. In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

13. De cursist heeft alleen recht op restitutie van het cursusgeld indien de hond ongeneeslijk ziek is of overleden. Hier dient een bewijs van de dierenarts overhandigd te worden.

14. De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus. Overeengekomen wordt een serie van 5 (waar 6 weken over gedaan mag worden), 10 (waar 12 weken over gedaan mag worden) of 15 (waar 18 weken over gedaan mag worden) opeenvolgende lessen van één les per week. De eerste les bestaat uit een aparte les van de groep, tenzij anders is overeengekomen.

15. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

ARTIKEL 3: In aanmerking komen voor cursus

16. De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.

17.
Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

18. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

19. De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere
deelnemers.

20. Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden of hondentuigen met gesp- of kliksluiting. Slipkettingen, prikbanden, half checks en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.

21. Indien cursist een hond heeft van de volgende rassen/typen: Amerikaanse/Engelse Staffordshire Terriër, Amerikaanse Buldog, dient een stamboom van de Raad van Beheer of FCI overlegd te worden.

22. De Cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen of er een titerbepaling gedaan is.

23. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.

24. Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek.

ARTIKEL 4: In aanmerking komen voor consult en/of activiteit

25. Cliënt en/of instantie heeft voor consult telefonisch of per mail uitgebreid contact gehad met Gedragsbegeleider/begeleider therapiehonden.

ARTIKEL 5: Cursussen

26. Puppy socialisatiecursus: Cursist komt in aanmerking voor puppy socialisatiecursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt de leeftijd heeft van 7 weken.

27. Pubercursus: Cursist komt in aanmerking voor de pubercursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt 4 maanden of ouder is.

ARTIKEL 6: Annulering van lessen/consult/workshops/lezingen

28. De Hondenschool bepaalt of er lessen/consulten/workshops/lezingen afgelast zullen worden. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven. Deze worden dmv een Pushbericht aangegeven of op de snelpagina van de website.

29. Cursist dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn. 6.2b Afgelasting dient via afmelden op de Hondenschool Albergen App of per watsapp te geschieden.

30. Deelnemers van workshops en/of lezingen dienen minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de cursus aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de workshop/lezing aanwezig te zijn.

31. Bij afzegging van een workshop/lezing dat 11 werkdagen van te voren wordt gedaan krijgt men het volledige bedrag teruggestort, bij afzegging dat 10 tot 5 werkdagen van te voren wordt gedaan krijgt u 50% van het volledige bedrag terug gestort. Zegt u binnen 5 werkdagen voor aanvang van de workshop/lezing af heeft u geen recht op restitutie van het totale bedrag.

32. Cliënt dient minimaal 48 uur van tevoren mondeling (persoonlijk of per telefoon) aan te geven wanneer consultwegens omstandigheden niet kan plaatsvinden.

33. Indien het consult minder dan 48 uur van tevoren wordt afgezegd door cliënt worden 50% van de kosten van het consult in rekening gebracht.

34. Wordt het consult door Gedragsbegeleider afgezegd dan zullen er geen kosten in
rekening worden gebracht.

ARTIKEL7: Aansprakelijkheid van de hondenschool

35. De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

36. Alle aansprakelijkheid is te allen tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.

37. Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is de hondenschool en hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde, met een maximum van 500 euro, van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

38. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

39. De gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragsbegeleiding, tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor de gedragsbegeleider ter zake verzekerd is.

40. De Gedragstherapeut/Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cliënt/cursist gewenste resultaten.

ARTIKEL 8: Aansprakelijkheid van de cursist/cliënt

41. De cursist/cliënt is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist/cliënt, door de cursist/cliënt meegebrachte bezoekers of door de cursist/cliënt meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.

42. De hondenschool adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

43. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

ARTIKEL 9: Copyright

44. Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool/gedragsbegeleider worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

ARTIKEL 10: Geschillen

45. Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

ARTIKEL 11: Hondenschool Albergen App

46. Indien er lessen niet doorgaan of er zijn andere bijzonderheden dan zal dit door middel van Pushberichten kenbaar worden gemaakt. Met het downloaden van de Hondenschool Albergen App gaat U hier akkoord mee.

47. Het registreren op de Hondenschool Albergen App is noodzakelijk om pushberichten te kunnen ontvangen. De gegevens zullen verder nergens voor worden gebruikt.

OVERIGE INFORMATIE

1) Trainingslocatie

1.a Hondenschool Albergen zit gevestigd aan de Vleerboersweg 28, 7665 ST te Albergen, KvK 64063240 . Omdat honden plaatsgebonden leren trainen wij op verschillende locaties en zoeken wij de praktijk op.

1.b De cursusleider zorgt ervoor dat er genoeg parkeergelegenheden zijn. Een enkele keer zal er lesgegeven worden in een gebied waar er betaald parkeren is. Dit is voor rekening van de cursist, er kan niet bij de cursusleider gedeclareerd worden.

2) Openingstijden en bereikbaarheidMaandag van 09:00 tot 22:00 uur
Dinsdag van 09:00 tot 22:00 uur
Woensdag van 09:00 tot 22:00 uur
Donderdag van 09:00 tot 22:00 uur
Vrijdag van 12:00 tot 15:00 uur
Zaterdag van 09:00 tot 14:00 uur

Zondag GESLOTEN

Indien de telefoon tijdens de openingstijden niet beantwoord wordt, is de cursusleider aan het lesgeven, heeft een gedragstherapie of is op bezoek bij een instelling met de therapiehonden. Stuur een app of spreek iets in op de voicemail. 
Buiten de openingstijden zal er niet meer geantwoord worden. Dan zal de eerst volgende werkdag alle mailtjes, appjes en telefoontjes beantwoord worden.

3) De voucher van de Stichting Almelo Doet Mee is beperkt geldig. Bij te laat inleveren is de bon NIET geldig en dient de cursist contact op te nemen met de Stichting Almelo Doet Mee.